Tel. (8 319) 60 374 Mob. 8 685 47 557 El. p. administracija@prienaikc.lt

Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti (1,0 etatas)

Konkursą skelbia: Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 35, 59123, Prienai, (8 319) 60 374. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 301792028.

Darbo pobūdis. Direktoriaus pavaduotojo ūkiui veiklą reglamentuoja Prienų kultūros ir laisvalaikio centro (toliau – PKLC) nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui atlieka šias funkcijas:

 • užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, turto, duomenų, aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą PKLC;
 • instruktuoja ir supažindina pasirašytinai PKLC darbuotojus ir kontroliuoja kaip laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, civilinės saugos reikalavimų;
 • organizuoja bei užtikrina pavaldaus personalo darbo kokybę:
  • rengia pavaldžių darbuotojų pareigybės aprašymus, sudaro arba derina darbo grafikus, planuoja ir paskirsto darbus, aprūpina darbo bei pasaugos priemonėmis, laiku informuoja apie pasikeitimus, teikia pasiūlymus PKLC direktoriui dėl pavaldžių darbuotojų skatinimo bei drausminimo, inicijuoja drausminės nuobaudos, nušalinimo nuo darbo procedūras;
  • vykdo pavaldaus personalo nuolatinį bei kasmetinį veiklos vertinimą;
 • planuoja, organizuoja ir užtikrina savalaikį PKLC ūkio ir techninį renginių aptarnavimą bei aprūpinimą:
  • aplinkos, pastatų, patalpų, pastato inžinerinių sistemų (stebėjimo kamerų, apsaugos, signalizacijos, vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, elektros, elektroninių ryšių, gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį ir gesinimo, informacinių technologijų bei telekomunikacinių sistemų, ir kt.) įrangos, inventoriaus tinkamą priežiūrą bei veikimą, užtikrina atitiktį saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimams, organizuoja gedimų šalinimą ir savalaikį remontą;
  • elektra, šiluma, vandeniu, tvarko apskaitą ir perduoda duomenis buhalterijai;
  • inventoriumi, baldais, organizacine ir renginių aptarnavimo technika, kanceliarinėmis, higienos, buities ir kitomis priemonėmis;
 • sudaro einamojo ir kapitalinio remonto, planus bei sąmatas, organizuoja PKLC valdomų patalpų ir inventoriaus remontą, kontroliuoja vykdomų remontų, statybos darbų eigą ir kokybę;
 • užtikrina pastatų ir turto saugą, analizuoja, sistemina ir kontroliuoja saugų bei ekonomišką materialinių vertybių naudojimą, teikia pasiūlymus dėl racionalaus išteklių naudojimo bei saugumo užtikrinimo;
 • užtikrina tarnybinių transporto priemonių eksploatacijos priežiūrą, kontroliuoja tarnybinių automobilių naudojimą pagal galiojančią tarnybinio transporto naudojimo tvarką, rengia tvarkos pakeitimus, rūpinasi civilinės atsakomybės draudimu, tvarko kitą dokumentaciją;
 • organizuoja ir užtikrina korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą PKLC, rengia motyvuotą išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės, kontrolės prevencijos programą, programos priemonių įgyvendinimo planą bei jo įgyvendinimo ataskaitas, teikia rekomendacijas dėl korupcijos prevencijos užtikrinimo įstaigoje, rūpinasi prevenciniu švietimu.
 • vykdo viešuosius pirkimus, atlieka viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus, komisijos nario bei kitas PKLC direktoriaus įsakymų paskirtas funkcijas viešųjų pirkimų srityje.
 • laikinai atlieka PKLC direktoriaus funkcijas, direktoriaus atostogų, komandiruočių, nedarbingumo laikotarpiu;
 • rengia savo kuruojamų sričių strateginius ir metinius veiklos planus, lokalinių teisės aktų projektus, viešųjų pirkimų ir kitus dokumentus, užtikrina jų apskaitą ir pagal norminius aktus paruošia juos perduoti archyvui;
 • vykdo kitus vienkartinius PKLC direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su PKLC vykdoma veikla.

Kvalifikaciniai reikalavimai. Pretendentas privalo:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį fizinių, technologijos ar socialinių mokslų srities universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ūkio priežiūros, inžinerijos (statybų, elektrotechnikos ar kt.), dokumentų administravimo arba viešųjų pirkimų organizavimo srityje (bent vienos iš išvardintų sričių);
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą, kitus su šios pareigybės funkcijų vykdymu susijusius teisės aktus.
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei pavaldžių darbuotojų darbą;
  • gebėti savarankiškai valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus;
  • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu.
  • turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;
  • turėti darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto bei atsakingo asmens, kuriam pavesta kontroliuoti objekto gaisrinę būklę ir imtis priemonių gaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, pažymėjimus.
  • išmanyti raštvedybą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti.

 Pareginės algos dydis. Pareiginės algos dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. XIII-198

Priklausomai nuo turimos vadovaujamo darbo patirties (metais), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,5–7,9

 Privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir pateikimo tvarka.

Pretendentai privalo pateikti tokius dokumentus:

 • prašymas leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • galiojantis nustatytos formos darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pažymėjimas;
 • ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones vairavimo pažymėjimas (kopija);
 • gyvenimo aprašymas – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes), pareigybei užimti būtinus įgūdžius.
 • Darbo patirtį pagrindžiantys dokumentai (pagal 1.2. punktą).
 • užpildyta pretendento anketa (priedas).

Kiti dokumentai (gali būti pateikiami po konkurso, tačiau ne vėliau kaip iki darbo sutarties pasirašymo dienos):

 • Priešgaisrinės saugos pažymėjimą.
 • Vadovaujamo darbo patirtį pagrindžiantys dokumentai (jei tokia patirtis yra).

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus sprendimu, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis) ir raštu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

 • dėl dokumentų pateikimo – sekretorė-personalo specialistė Laima Degutienė, tel. 8 685 47 557, el. p. administracija@prienaikc.lt
 • dėl darbo pobūdžio – direktorė Virginija Naudžiūtė, tel. 8 695 40 994, el. p. direktore@prienaikc.lt

Skelbimo nr.: 65606
Skelbimo data: 2020-07-17

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Prienų kultūros ir laisvalaikio centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Prienų kultūros ir laisvalaikio centras
Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje bei Prienų kultūros ir laisvalaikio centro internetinėje svetainėje (www.prienaikc.lt, skiltyje – Naujienos). Dokumentų galima pateikti iki 2020-07-31