Uncategorized @lt

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO – PAGALBINĖS PATALPOS (INDEKSAS 2-45, PLOTAS 6,54 KV. M), ESANČIOS VYTAUTO G. 35, PRIENAI, VIEŠO NUOMOS KONKURSO

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, juridinio asmens kodas 301792028, vadovaudamasis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T3-139 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-113 „Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu“ pakeitimo“,

 skelbia turto – pagalbinės patalpos (indeksas 2-45, plotas 6,54 kv. m), esančios Vytauto g. 35, 59123 Prienai (pastatas-Kultūros centras, unikalus numeris 6999-2001-8010 Reg. Nr. 44/13026970), viešą nuomos konkursą.

Išnuomojamos patalpos dalies plotas – 6,54 kv. m

Turtas skirtas – telekomunikacinei įrangai montuoti / eksploatuoti.

Nuomos terminas – 5 (penkeri) metai, su galimybe pratęsti 5 metams.

Pradinė turto nuomos kaina – 2 Eur, be PVM (du eurai, 00 ct, be PVM) už 1 kv. m/ mėn.

Pradinis įnašas – 39,24 Eur (trisdešimt devyni eurai 24 ct), lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Prienų kultūros ir laisvalaikio centro (kodas 301792028) atsiskaitomąją sąskaitą LT547300010131227474 AB „Swedbank“, banko kodas 73000, prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.

Nuompinigių ir delspinigių mokėjimo tvarka: nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą. Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka už kiekvieną pradelstą dieną 0,05 procento dydžio delspinigius.

Turtą apžiūrėti galima 2021 m. birželio 21–22 dienomis 13.00–17.00 val. Dėl konkretaus laiko ir papildomos informacijos kreiptis į Prienų kultūros ir laisvalaikio centro garso inžinierių Martyną Levinską, tel. 8 695 64 611, el. p. martynas.levinskas@gmail.com.

Paraiškų pateikimo terminas – iki 2021 m. liepos 1 d. 17 val. (įskaitytinai).

Pasiūlymai (dokumentai) pateikiami / priimami užklijuotame voke, adresu Vytauto g. 35, 59123 Prienai, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro II aukšte, (administracijoje) 2021 m. birželio 30–liepos 1 dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00–13.00 val.).

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Remigijus Burokas, tel. (8 319) 60 374, el. p. administracija@prienaikc.lt

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti patalpų nuomos konkurse arba jų atstovai, paraišką ir kitus privalomus dokumentus pateikia užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta konkurso dalyvio vardas pavardė / pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas – adresas ir nuoroda:

„Pagalbinės patalpos, kurios indeksas 2-45, plotas 6,54 kv. m, esančios pastate Vytauto g. 35, Prienuose, turto nuomos konkursui“.

Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1. užpildyta paraiška (forma pridedama), kurioje:

1.1. nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

1.2. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

1.3. dokumentai, patvirtinantys norinčio dalyvauti turto nuomos konkurse juridinio ar fizinio asmens galimybę verstis konkurso reikalavimuose numatyta veikla;

1.4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaita, į kurią Komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

1.5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.

3. kiti reikalingi dokumentai.

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2021 m. liepos 5 d. 11.00 val., Vytauto g. 35, 59123 Prienai, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro I aukšte, Mažojoje salėje.

Dalyvauti konkurse turi teisę įregistruoti konkurso dalyviai, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dokumentų nuorodos:

  1. Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T3-139 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-113 „Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu“ pakeitimo“.
  2. Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto – Pagalbinės patalpos (indeksas 2-45, plotas 6,54 kv. m), esančios Vytauto g. 35, Prienai, viešo nuomos konkurso sąlygos su priedais (paraiškos, sutarties, perdavimo ir priėmimo akto formos).
  3. Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-116.
  4. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus 2021 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. (1.2)-V-29.