PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 26 d.

sprendimu Nr. T3-218    

 

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro nuostatai reglamentuoja biudžetinės įstaigos Prienų kultūros ir laisvalaikio centro (toliau – Kultūros centras) teisinę formą, buveinę, veiklos tikslus ir funkcijas, teises ir pareigas, valdymą ir kūrybinės veiklos organizavimą, darbuotojų priėmimą į darbą, atleidimą iš darbo, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo tvarką.

2. Kultūros centro oficialus pavadinimas – Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, trumpasis pavadinimas – PKLC. Kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 301792028. Kultūros centras yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su įstaigos pavadinimu, einamąją sąskaitą banke.

3. Kultūros centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Kultūros centro savininkas – Prienų rajono savivaldybė, kodas 111107225 (toliau – Savininkas). Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Prienų rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

4. Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais norminiais teisės aktais ir šiais nuostatais.

5. Kultūros centro buveinė – Vytauto g. 35, LT-59123 Prienai.

6. Kultūros centro veikla yra neterminuota. Kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

7. Kultūros centras viešus pranešimus skelbia vietos spaudoje ir interneto svetainėje www.prienaikc.lt

8. Kultūros centrą sudaro Prienų kultūros ir laisvalaikio centras ir 5 gyventojų kultūrinio aptarnavimo zonos Ašmintos, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio ir Šilavoto seniūnijose (toliau – Laisvalaikio salės). Kultūros centro Laisvalaikio salių buveinės:

8.1. Ašmintos seniūnijoje – Dvaro g. 4, Ašmintos k., Ašmintos sen., Prienų r. sav.;

8.2. Išlaužo seniūnijoje – Sodų g. 1A, Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav.;

8.3. Pakuonio seniūnijoje – Sodų g. 14, Pakuonis, Prienų r. sav.;

8.4. Naujosios Ūtos seniūnijoje – Mokyklos g. 11, Naujosios Ūtos k., Naujosios Ūtos sen. Prienų r. sav.;

8.5. Šilavoto seniūnijoje – A.Radušio g. 11, Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų r. sav.

 

II SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 9. Kultūros centras yra daugiafunkcis.

10. Kultūros centro veiklos sritys: etninė kultūra, mėgėjų meno puoselėjimas, meninių programų kūrimas, šviečiamosios (edukacinės), pramoginės veiklos puoselėjimas, bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas, profesionalaus meno sklaida.

11. Kultūros centro veiklos tikslai:

11.1. puoselėti, kurti ir plėtoti etninę ir mėgėjų meno kultūrą bei tradicijas;

11.2. sudaryti sąlygas kiekvienam bendruomenės nariui dalyvauti kūrybinėje, meninėje veikloje;

11.3. pristatyti mėgėjų meno kolektyvų veiklą;

11.4. ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliam ir mėgėjų menui, etninei kultūrai.

12. Kultūros centras atlieka šias funkcijas:

12.1. sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros perimamumą;

12.2. organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;

12.3. organizuoja valstybines, kalendorines šventes, atmintinų datų paminėjimus, parodas, spektaklius, meninius konkursus, pilietines akcijas ir kitus renginius;

12.4. rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, rajono, regiono, respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose;

12.5. organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;

12.6. sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

12.7. tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius;

12.8. rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;

12.9. rengia ir vykdo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas;

12.10. kuria ir įprasmina šiuolaikines moderniojo meno veiklos formas;

12.11. rengia tradicinių kultūros vertybių sąvadą;

12.12. sudaro sąlygas bendruomenių narių meninei saviraiškai;

12.13. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros programas;

12.14. kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, tiria ir įvertina bendruomenių kultūrinius poreikius;

12.15. organizuoja meno kolektyvų renginius (apžiūras, dainų šventes, konkursus, festivalius, išvykas į apžiūras ir pan.);

12.16. informuoja visuomenę apie renginius, rengia skelbimus ir kitą reklaminę medžiagą;

12.17. rūpinasi Kultūros centro darbuotojų profesiniu ugdymu, kvalifikacijos kėlimu;

12.18. užtikrina Lietuvos Respublikos teisės aktų įgyvendinimą Kultūros centre ir Laisvalaikio salėse;

12.19. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO VEIKLOS RŪŠYS

13. Kultūros centro veiklos rūšys teisės aktų nustatyta tvarka pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

13.1. kita leidyba (58.19);

13.2. kino filmų rodymas (59.14);

13.3. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba ( 59.20);

13.4. posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);

13.5. kultūrinis švietimas (85.52);

13.6. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla ( 90.0);

13.7. scenos pastatymų veikla (90.01);

13.8. scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla (90.02);

13.9. meninė kūryba (90.03);

13.10. meno įrenginių eksploatavimo veikla (90.04);

13.11. kita pramogų ir laisvalaikio organizavimo veikla (93.29);

13.12. kita poilsio organizavimo veikla (92.7);

13.13. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas (68,32).

 

IV SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

14. Kultūros centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius ir atlikdamas jam paskirtas funkcijas, turi teisę:

14.1. naudoti lėšas Kultūros centro nuostatuose numatytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

14.2. naudotis patikėjimo teise perduotu valstybės bei Savininko turtu;

14.3. pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudoti ir disponuoti juo įstatymų ir Kultūros centro nuostatų nustatyta tvarka;

14.4. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis bei priimti įsipareigojimus;

14.5. teikti mokamas paslaugas Savivaldybės tarybos patvirtintais teikiamų paslaugų įkainiais bei tarifais;

14.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

14.7. užmegzti tarptautinius ryšius, kviesti įvairius atlikėjus, dalyvauti tarptautiniuose projektuose;

14.8. stoti į ne pelno siekiančias šalies ir tarptautinių organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

14.9. nustatyti įstaigos vidaus struktūrą;

14.10. turėti ir kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja teisės aktams.

15. Kultūros centras privalo:

15.1. tvarkyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir mokėti mokesčius teisės aktų nustatyta tvarka;

15.2. Savininkui ir kitoms įstatymais nustatytoms institucijoms teikti savo veiklos ataskaitas;

15.3. užtikrinti saugias darbo sąlygas Kultūros centro darbuotojams.

 

V SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO VALDYMAS

 

16. Kultūros centrui vadovauja direktorius, kuris priimamas į šias pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius reikalavimus Kultūros centro direktoriui nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija).

17. Kultūros centro direktorius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

17.1. organizuoja Kultūros centro darbą, kad būtų įgyvendinami Kultūros centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

17.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Kultūros centro nuostatų;

17.3. leidžia įsakymus, privalomus visiems Kultūros centro darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;

17.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo Kultūros centro darbuotojus, nustato ir tvirtina jų tarnybinių atlyginimų koeficientus, priedus, priemokas, skiria jiems paskatinimus bei drausmines nuobaudas, neviršydamas Savininko nustatyto leistino darbo užmokesčio fondo;

17.5. nustato Kultūros centro darbuotojų atsakomybę už naudojamo turto saugumą;

17.6. tvirtina Kultūros centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas Savininko nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

17.7. rengia ir tvirtina Kultūros centro darbuotojų pareigybių aprašus, darbo tvarkos taisykles ir kitus vidaus organizacinius dokumentus;

17.8. tvirtina Kultūros centro meninės veiklos programas, planus, vadovauja jų rengimui ir vykdymui;

17.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės atskaitos būtų teisingos;

17.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Kultūros centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

17.11. rengia Kultūros centro metines veiklos ataskaitas, analizuoja Kultūros centro teikiamų paslaugų būklę ir pokyčius;

17.12. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Kultūros centrui;

17.13. rengia dokumentus Kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų atestacijai.

18. Rengia ir teikia dokumentus Kultūros centrų akreditavimo komisijai, sudarytai remiantis Kultūros ministerijos patvirtinta tvarka.

 

VI SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO SAVIVALDA

 

19. Kultūros centre turi būti sudaryta kolegiali, patariamąjį balsą turinti Kultūros centro taryba (toliau – taryba).

20. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Kultūros centro nuostatais, kitais teisės aktais.

21. Taryba atlieka šias funkcijas:

21.1. aptaria naujausias meno programas ir teikia pasiūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;

21.2. dalyvauja mėgėjų meno kolektyvų veiklos apžiūrose;

21.3. svarsto Kultūros centro materialinės bazės gerinimo programas;

21.4. svarsto kitus Kultūros centro veiklos klausimus.

22. Kultūros centro tarybą sudaro 5 nariai:

22.1. Kultūros centro visuotinis darbuotojų susirinkimas renka trejų metų laikotarpiui 4 narius ir juos atšaukia;

22.2. Savininkas skiria trejų metų laikotarpiui 1 narį ir jį atšaukia.

23. Tarybos personalinę sudėtį trejų metų kadencijai tvirtina Kultūros centro direktorius.

24. Taryba iš savo narių paprasta balsų dauguma renka pirmininką ir jo pavaduotoją. Tarybai negali vadovauti Kultūros centro direktorius.

25. Tarybos pirmininkas (jei jo nėra – pirmininko pavaduotojas) organizuoja tarybos darbą, pirmininkauja posėdžiams.

26. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Neeilinis tarybos posėdis šaukiamas pirmininko iniciatyva arba ne mažiau kaip trijų narių reikalavimu.

27. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių.

28. Tarybos nutarimai laikomi priimti, jei už juos balsuoja daugiau kaip pusė tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia tarybos pirmininko balsas.

29. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo tarybos posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Tarybos nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio.

 

VII SKYRIUS

SAVININKO TEISĖS

 

30. Kultūros ministerijos nustatyta akreditavimo tvarka juridinį asmenį kultūros centru pripažįsta Savininkas. Akreditavimą vykdo Savininko sudaryta komisija, į kurios sudėtį įeina ir Kultūros ministerijos atstovas.

31. Savivaldybės taryba:

31.1. tvirtina Kultūros centro nuostatus, keičia ir papildo juos;

31.2. priima sprendimą dėl Kultūros centro buveinės pakeitimo;

31.3. priima sprendimą dėl Kultūros centro reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo ir apie tai teisės aktų nustatyta tvarka informuoja Kultūros ministeriją;

31.4. priima sprendimą dėl Kultūros centro filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

31.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

31.6. vykdo kultūros ir meno darbuotojų atestavimą pagal Kultūros ministerijos nustatytą tvarką;

31.7. suteikia savivaldybės kultūros centrams kategorijas;

31.8. nustato savivaldybės kultūros centrų plėtotės strategiją;

31.9. tvirtina Kultūros centro teikiamų paslaugų įkainius;

31.10. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

VIII SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO TURTAS, LĖŠOS IR IŠLAIDOS,

KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA

 

32. Kultūros centrui perduotas ar jo įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Savininkui, o Kultūros centras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Kultūros centro lėšas sudaro:

33.1. valstybės biudžeto ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai;

33.2. fizinių ar juridinių asmenų parama, pajamos, gautos už teikiamas mokamas paslaugas;

33.3. kitos teisėtai gautos lėšos.

34. Kultūros centro išlaidas sudaro:

34.1. lėšos, skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir privalomajam socialiniam draudimui, patalpų išlaikymo išlaidos;

34.2. kitos išlaidos, susijusios su įstaigos veikla.

35. Kultūros centras yra finansuojamas iš Savininko biudžeto pagal asignavimų valdytojų patvirtintas sąmatas, laikantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytų taisyklių ir iždo procedūrų.

36. Kultūros centras apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Kultūros centro veiklą kontroliuoja Prienų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Kultūros centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kitos įgaliotos valstybės institucijos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Informacija apie Kultūros centro veiklą ir rezultatus skelbiama Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt, vietos spaudoje ir Kultūros centro interneto svetainėje www.prienaikc.lt

40. Patvirtinti Kultūros centro nuostatai ir pakeitimai įregistruojami valstybės įmonėje Registrų centre teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Kultūros centras įregistruojamas, reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Savininkas informuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją apie ketinimą Kultūros centrą pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti teisės aktų nustatyta tvarka.

42. Klausimai, neaptarti šiuose Kultūros centro nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

_________________