Naujienos

SKELBIAMA ATRANKA Į IŠLAUŽO LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ORGANIZATORIAUS PAREIGAS

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS SKELBIA DARBUOTOJŲ ATRANKĄ

IŠLAUŽO LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ORGANIZATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI (0,5 ET.)

 

Atranką skelbia: Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 35, 59123, Prienai. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 301792028.

Pareigybės paskirtis – planuoti ir organizuoti kultūrinę veiklą, renginius Išlaužo seniūnijoje.

Reikalavimai pretendentui: Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turi turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;
 2. išmanyti renginio vadybos ir režisūros pagrindus, oratorinio meno ypatumus bei kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes;
 3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti renginius;
 4. būti susipažinęs su šalies kultūros, švietimo politika ir procesais, vietinių, regioninių, respublikinių renginių organizavimo sistema;
 5. išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu;
 7. mokėti užsienio kalbą;
 8. gebėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 9. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas, gebėti bendradarbiauti su PKLC ir kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.
 10. gebėti dirbti komandoje, telkti kolektyvą, vietos bendruomenę, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam, laikytis etikos principų ir taisyklių;

Pareigybės aprašymas (pridedamas)

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

 

Pareiginės algos dydis. Pareiginės algos dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. XIII-198.

 Pretendentai privalo pateikti tokius dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku adresu Vytauto g. 35, 59123, Prienai arba elektroniniu paštu prienaikc@gmail.com. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami iki 2019 m. kovo 19 d. 

Pateikiant dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties atrankos skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

 • dėl darbo pobūdžio (8 612) 70 673 (direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Ligita Gediminienė)
 • dėl dokumentų pateikimo – tel. 8 685 47 557, el. p. prienaikc@gmail.com (sekretorė-personalo specialistė Laima Degutienė)