SUDERINTA

Prienų rajono savivaldybės administracijos

Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas

Rimantas Šiugždinis       

2017-10-16

PATVIRTINTA

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus

2017 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.2)-V-70

 

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO 2018–2020 M.

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

 1. VIZITINĖ KORTELĖ

 Prienų kultūros ir laisvalaikio (toliau – PKLC) centro vizija: Prienų kultūros ir laisvalaikio centras – šiuolaikinis, patrauklus, daugiafunkcis kultūros židinys.

 

1.1. Šiuolaikiškumas suprantamas kaip:

 • drąsa keistis, nuolat ieškoti ir tobulėti;
 • darbuotojai ir mėgėjų meno kolektyvų nariai atviri inovacijoms;
 • darbuotojai, gebantys mokytis visą gyvenimą, tikslingai naudotis įvairiais informacijos šaltiniais;
 • technologiškai aprūpinta materialinė bazė;
 • įrengtos kūrybai palankios erdvės.

 

1.2. Patrauklumas suprantamas kaip:

 • PKLC turintis ir puoselėjantis ryšius su įvairiomis organizacijomis;
 • dėmesys žiūrovui, lankytojui ir mėgėjų meno kolektyvo nariui;
 • motyvuojantis kultūros paslaugų vartotojų pritraukimas;
 • komanda, kurioje gera dirbti ir kurti.

 

 1. PKLC misija. Teikti visiems prieinamas kultūros paslaugas, sudaryti sąlygas kurti bei puoselėti mėgėjų meno tradicijas, formuoti visuomenės poreikį profesionaliai ir etninei kultūrai, ugdyti meninį skonį.
 2. PKLC vertybės. PKLC puoselėjamos vertybės yra šios:

3.1. Kūrybiškumas;

3.2. Atsakingumas;

3.3. Komandinis darbas;

3.4. Kokybė.

 

 1. 4. PKLC bendruomenės narių credo:

Kuriantis žmogus – tai laisvas žmogus, įkvepiantis laisvei!

 

 1. PKLC strateginiai tikslai ir uždaviniai:

5.1. Sudaryti sąlygas žmogaus kūrybinei raiškai ir visapusiškai asmenybės raidai, plėtoti kultūrinės veiklos pasirinkimo galimybes vietos gyventojams bei atvykstantiems svečiams ir turistams:

5.1.1. Kultūros ir meno darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas ir atsakomybės už darbo rezultatus stiprinimas;

5.1.2. Kultūros paslaugų, atitinkančių vietos gyventojų ir svečių poreikius, kūrimas, esamos kultūros sektoriaus situacijos plėtojimas;

5.1.3. Sąlygų naujoms kultūrinių veiklų iniciatyvoms reikštis sudarymas.

5.2. Sukurti patrauklias ir saugias kultūrinės veiklos bei poilsio sąlygas:

5.2.1. Palankių sąlygų kūrybinei veiklai, laisvalaikiui ir saviraiškai sukūrimas;

5.2.2. Naujų, originalių viešųjų kultūrinių erdvių įkūrimas ir pritaikymas renginių ir laisvalaikio užimtumo organizavimui;

5.2.3. PKLC darbuotojų ir lankytojų saugumo užtikrinimas.

5.3. Vykdyti kryptingą veiklą, siekiant PKLC viešųjų ryšių stiprinimo, įvaizdžio gerinimo ir reklamos priemonių efektyvumo:

5.3.1. Socialinių partnerių įtraukimas, siekiant geresnio PKLC įvaizdžio ir vaidmens vietos bendruomenėje didėjimo;

5.3.2. Kultūrinio gyvenimo populiarinimas ir skatinimas, viešųjų ryšių plėtra;

5.3.3. Prienų rajono kultūrinio gyvenimo populiarinimas ir skatinimas.

 

 1. Situacijos analizė. Išorinės aplinkos analizė

6.1. Politiniai-teisiniai veiksniai. Kultūra ir kūrybiškumas yra vieni svarbiausių tiek Lietuvos, tiek Europos elementų. Kultūra formuoja mūsų tapatybę, siekius ir ryšius su kitais žmonėmis ir pasauliu. Ji ne tik formuoja mūsų aplinką ir gyvenimo būdą – kultūros ir kūrybos sektoriai taip pat prisideda prie ekonomikos augimo, užimtumo, inovacijų ir socialinės sanglaudos.

Europos Sąjunga (toliau – ES) nereglamentuoja nacionalinės kultūros politikos, kultūra priklauso nacionalinių vyriausybių kompetencijai. Vis gi, ES suinteresuota šalių narių kultūrine įvairove, jų kultūriniu bendradarbiavimu. Europos kultūros ir kūrybos sektoriuose sukuriama apie 4,5 % Europos bendrojo vidaus produkto, juose dirba apie 3,8 % ES darbo jėgos (8,5 mln. darbuotojų). Be to, ekonominės krizės laikotarpiu, Europos kultūros ir kūrybos sektoriai pasirodė atsparesni ekonomikos nuosmukiui nei kiti sektoriai – jie ir padedantys kurti inovacijas, ugdyti įgūdžius ir atgaivinti miestus, be to, jie teigiamai veikia kitus sektorius – turizmo, informacinių ir ryšių technologijų. Dėl kūrybinio sektoriaus potencialo 2014–2020 m. į kultūros ir audiovizualinius sektorius ES investuos 1,46 mlrd. eurų. Šios investicijos bus skirtos pagal programą „Kūrybiška Europa“.

Lietuvoje už nacionalinę kultūrą yra atsakinga Lietuvos Respublikos Vyriausybė. LR Kultūros ministerija atsako už kultūros politikos formavimą, organizavimą, koordinavimą ir kontroliavimą.

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad kultūra yra valstybės pamatas, 2010 m. patvirtino Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires. Tai pagrindinis politinis dokumentas, numatantis permainas kultūros politikos planavime ir įgyvendinime, siekiant sudaryti prielaidas keistis kultūros vaidmeniui valstybėje. Šiame dokumente įtvirtinta 10 Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių.

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ numatytas siekis, kad 2020 m. bus 60 proc. visuomenės narių, linkusių dalyvauti kultūrinėje meninėje veikloje. 2014 m. atlikto tyrimo dėl kultūros prieinamumo ir kultūrinio gyventojų aktyvumo duomenimis, net 62,8 proc. Lietuvos visuomenės nedalyvauja kūrybinėje meninėje veikloje.

PKLC, vykdydamas Lietuvos Respublikos Kultūros centrų įstatyme numatytas funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, LR kultūros centrų įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Kiti kultūros centrų veiklą reglamentuojantys teisės aktai – Etninės kultūros plėtros valstybinė programa, Dainų švenčių įstatymas, Regionų kultūros politikos gairės, Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų programa.

Kultūros centro savininkas – Prienų rajono savivaldybė, tačiau veiklą reglamentuoja LR Kultūros ministro įsakymai bei Lietuvos nacionalinio kultūros centro rekomendacijos.

6.2. Ekonominiai veiksniai. PKLC veikla finansuojama iš 3 pagrindinių šaltinių: Prienų rajono savivaldybės skiriamų asignavimų, specialiųjų programų lėšų, projektų bei rėmėjų lėšų. Skiriamų lėšų kiekis tiesiogiai įtakoja pagrindinių kultūros centro funkcijų atlikimo galimybes.

Lietuvoje nėra patvirtintos kultūros centrų vystymo strategijos, vieningų standartų ar kriterijų kultūros centrų patalpoms, todėl PKLC asignavimai, skirti kultūros centro funkcijoms vykdyti, priklauso nuo vietos savivaldos organų prioritetų.

Trūksta lėšų dalyvauti mokymuose bei seminaruose. Didėjant kultūros paslaugų kainoms, mažėja gyventojų galimybė įsigyti bilietą, kas įtakoja didinti nemokamų koncertų kiekį ir mažina kultūros centro pajamas. PKLC pajamos 2017 m. mažėjo ir dėl koncertų salės renovacijos. Rėmėjų lėšų pritraukti sudėtinga, nes Prienų rajone privataus sektoriaus vaidmuo remiant kultūrą ir meną – menkas, nėra mecenato tradicijų.

6.3. Socialiniai veiksniai. PKLC kultūrinio aptarnavimo teritorijoje 2017 m. pradžioje gyveno apie 15 tūkst. gyventojų. Bendras gyventojų skaičius kiekvienais metais mažėja. Mažėjant gyventojų skaičiui, mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius taip pat mažėja. 2014 metai PKLC mėgėjų meno kolektyvuose dalyvavo 374 dalyviai, 2015 m. – 323 dalyviai, 2016 m. – 284 dalyviai. 2017 m. PKLC veikia – 20 mėgėjų meno kolektyvų.

6.4. Technologiniai veiksniai. Naujų informacinių technologijų vaidmuo kultūros srityje nuolat didėja, tačiau PKLC aprūpinimas naujomis informacijos technologijomis vis dar nepakankamas. Ne visi kultūros centro darbuotojai aprūpinti kompiuterine technika, ne visi turi galimybę naudotis internetu. PKLC kasoje nėra galimybės už bilietus atsiskaityti banko kortelėmis.

 1. SSGG analizė (atlikta remiantis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro gyventojų kultūrinių poreikių apklausos duomenimis, darbuotojų kultūrinės veiklos įsivertinimo duomenimis, įvairiais kitais PKLC prieinamais duomenimis).
Sritis Stiprybės Silpnybės Galimybės Grėsmės
Materialiniai ištekliai PKLC įsikūręs geroje, lengvai pasiekiamoje vietoje.

 

Atnaujintos erdvės Šilavoto, Ašmintos laisvalaikio salėse. PKLC renovuota, patraukli lankytojams didžioji fojė.

 

 

Per dideli naudojimosi patalpomis įkainiai lemia neformaliojo švietimo teikėjų ir kitų meninės krypties paslaugas teikiančių subjektų pasitraukimą į kitas įstaigas ar kaimynines savivaldybes;

 

Patalpų kultūrinei-kūrybinei veiklai Pakuonio ir Išlaužo seniūnijose trūkumas. Prienuose nėra erdvės, tinkamos kurti ir diskutuoti.

 

PKLC parodų salė neapsaugota (nėra įrengta durų), todėl kyla grėsmė eksponatams.

 

Dalis mėgėjų meno kolektyvų narių neaprūpinti tautiniais kostiumais, kitu rekvizitu.

 

Neišnaudojamos viešosios erdvės kaip netradicinės kultūrinio veiksmo, rekreacijos, traukos vietos.

 

Neišnaudojamas potencialas miesto savitumui ir kultūrinių paslaugų įvairovei formuoti.

Atnaujinamos patalpos bei techninė įranga PKLC, sukuria galimybes organizuoti aukštesnio meninio ir technologinio lygio renginius, pritraukti daugiau profesionaliojo meno vartotojų.

 

Miestui trūksta unikalių, išskirtinių erdvių, kurios būtų patrauklios turistams ir skatintų vietinės bendruomenės tapatybės formavimąsi, neišnaudotos vandens turizmo galimybės Nemuno upe, o tai suteikia daugiau konkurencinio pranašumo kaimyninėms savivaldybėms.

 

 

 

Dėl nuolat kylančių kainų mažėja gyventojų perkamoji galia bei galimybės skirti lėšų kultūrai ir laisvalaikiui;

 

 

Sritis Stiprybės Silpnybės Galimybės Grėsmės
Žmogiškieji ištekliai Dirba patyręs, kūrybiškas personalas.

 

Dalis personalo – atsidavę savo darbui, ieško tobulėjimo galimybių.

Kompetencijų ir patirties stoka, plėtojant vaikų ir jaunimo užimtumo veiklas.

 

Projektų vadybos žinių ir gebėjimų stoka.

Nacionaliniai teisės aktai sudaro prielaidas gerai dirbantiems darbuotojams gauti aukštesnį atlyginimą. Nesant politinio sprendimo, nėra finansinių galimybių mokėti geriausiai dirbantiems darbuotojams konkurencingą atlyginimą.

 

Nekonkurencingas kultūros srities darbuotojų darbo užmokestis neskatina kūrybingų jaunų žmonių atėjimo į kultūros sektorių.

Teikiamos paslaugos PKLC – atviras visai bendruomenei, teikiamos nemokamos bei mokamos kultūrinės paslaugos.

 

Gerai vertinamos kai kurios teikiamos kultūrinės paslaugos.

 

Aktyviai puoselėjama etninė kultūra.

 

Yra aukšto meninio lygio mėgėjų meno kolektyvų.

 

Lankstus renginių laikas.

 

Ieškoma būdų, kaip panaudoti privačią iniciatyvą kultūros plėtrai

 

Pradėta vystyti edukacinių projektų-programų sritis

Pastebimas renginių, būrelių ir mėgėjų meno kolektyvų įvairovės trūkumas, ypač mažas 19–29 m. jaunimo užimtumo galimybių pasirinkimas.

 

Trūksta unikalių, savitų renginių, kompleksinių kultūrinių paslaugų, suteikiančių PKLC konkurencinį pranašumą bei išskirtinumą.

 

Neišplėtoti viešieji ryšiai, vartotojų lūkesčių ir teisinių reikalavimų neatitinka interneto svetainė.

 

Dalis komercinių renginių neatitikę gyventojų lūkesčių, dėl per mažo parduotų bilietų skaičiaus, neįvykdavo.

Nacionalinė politika, skatinanti naujų technologijų įmonių bendradarbiavimą su kultūros įstaigomis (kūrybinės industrijos) sudaro galimybes naujų, patrauklių paslaugų plėtrai.

 

Finansavimas iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto sudaro galimybes organizuoti nemokamus renginius.

 

Dėl nepakankamos paslaugų įvairovės bei kintančių, su technologijomis susijusių, įpročių, didės gyventojų abejingumas vykstantiems kultūros renginiams, mažės motyvacija dalyvauti vietinėje mėgėjų meno kolektyvų veikloje.

 

 

Sritis Stiprybės Silpnybės Galimybės Grėsmės
Vadyba Pradėti vykdyti gyventojų kultūrinių poreikių tyrimai.

 

Pritraukti dirbti jauni, kvalifikuoti specialistai (pučiamųjų mėgėjų meno kolektyvo vadovas)

Nėra paslaugų kokybės vertinimo, grįsto duomenimis, sistemos.

 

Nėra sukurtos motyvacinės, su atlygiu ar veiklos finansavimu susietos, darbo užmokesčio sistemos.

 

Kvalifikacijos kėlimas vykdomas stichiškai, nėra sukurta kvalifikacijos tobulinimo planavimo sistemos.

 

Nėra įdiegtos darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo sistemos.

 

Neveikia kultūros centro taryba.

Valstybinė politika sudaro prielaidas duomenimis grįstai vadybai.

 

Įsigaliojęs LR Kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ sudaro prielaidas motyvacinės, su darbo užmokesčiu susietos sistemos sukūrimui.

Nors pagrindiniai rajono raidos strateginiai dokumentai sudaro prielaidas stabiliai kultūros politikos plėtrai, kultūra juose vis dar traktuojama kaip gretutinis veiksnys siekiant kitų strateginių tikslų.

 

Finansiniai ištekliai nukreipiami, atsižvelgiant į trumpalaikius uždavinius, o ne strateginius prioritetus.

 

Kultūros įstaigos turi mažai sprendimų priėmimo laisvės, yra stipriai įtakojamos lokalinių politikos veiksnių, todėl mažėja kūrybinių darbuotojų motyvacija ir kūrybinis potencialas.

Reklama, viešieji ryšiai ir socialinis dialogas Nuolat pildoma nauja informacija, foto reportažais interneto svetainės www.prienaikc.lt naujienų skiltis, socialinio tinklo Facebook PKLC profilis.

 

Bendradarbiaujama su vietos įstaigomis ir NVO.

Kultūros įstaiga stokoja ryšių su aplink įsikūrusiomis kultūros bei mokslo įstaigomis.

 

Nėra kryptingo reklamos valdymo bei taikomų reklamos priemonių efektyvumo matavimo sistemos.

Prienų r. savivaldybės skatinama kultūros, švietimo ir verslo partnerystė, sukuria prielaidas bendradarbiavimui vardan vietovės ekonominio, gamtinio ir kultūrinio potencialo išnaudojimo bei plėtros. Kaimyninių savivaldybių turimi finansiniai ištekliai, skiriami kultūrai ir jos viešinimui, sukuria sudėtingas konkurencines sąlygas.

 

II. LAUKIAMI REZULTATAI

 1 TIKSLAS: Sudaryti sąlygas žmogaus kūrybinei raiškai ir visapusiškai asmenybės raidai, plėtoti kultūrinės veiklos pasirinkimo galimybes vietos gyventojams bei atvykstantiems svečiams ir turistams.

 

UŽDAVINIAI PAŽANGOS RODIKLIAI PASIEKIMŲ LYGIS
Pradinis

2017 m.

Planuojamas

2020 m.

Pasiektas per paskutinį matavimą
Per tarpinį matavimą 2019 m. Per galutinį matavimą 2020 m.
1.1. Kultūros ir meno darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas ir atsakomybės už darbo rezultatus stiprinimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekamas sistemingas vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas. 2017 m. atliktas pirmasis išsamus PKLC kultūrinio aptarnavimo zonos (įskaitant kaimiškąsias seniūnijas) gyventojų kultūrinių poreikių tyrimas, tačiau jis nėra moksliškai pagrįstas. Sukurta vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis duomenų rinkimo, analizės ir panaudojimo veiklos tobulinimui sistema.    
Sprendimų, susijusių su kultūrinių paslaugų kokybės gerinimu, grįstų duomenimis, priėmimas ir įgyvendinimas 2017 m. atlikto tyrimo pagrindu, atlikta dalinė duomenų analizė. Susipažinę su duomenimis, darbuotojai teikė pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo. Sprendimai Priimtų sprendimų, susijusių su teikiamų paslaugų kokybės gerinimu, skaičius per metus: ne mažiau kaip 2 – PKLC, po 1 – laisvalaikio salėse.

 

Priimtų sprendimų įgyvendinta – ne mažiau kaip 70 proc.

   
Renginių kokybės vertinimo programos parengimas ir įgyvendinimas Renginių kokybė, grindžiant nustatytais kriterijais, nevertinama Įstaigoje susitarta dėl kriterijų, kuriais remiantis vertinama renginių kokybė, priimami sprendimai, kurių renginių reikėtų atsisakyti, kuriuos plėtoti.    
Mokymų, skirtų kultūros renginių organizavimo gebėjimų stiprinimui organizavimas Tokio pobūdžio seminaro/mokymų kultūros ir meno darbuotojams pastaruosius trejus metus nebuvo. Kasmet ne mažiau kaip 80 proc. PKLC kultūros ir meno darbuotojų dalyvaus bent viename seminare/patirties pasidalijimo išvykoje, kurioje bus stiprinamos renginių organizavimo kompetencijos.    
Projektų rengimo gebėjimo stiprinimas Daugumos PKLC darbuotojų projektų vadybos gebėjimai – silpni. Ne mažiau 1 mokymai/seminaras/patirties pasidalijimas išvykoje per metus.

 

Dalyvauja ne mažiau kaip 60 proc. kultūros ir meno darbuotojų

   
Šiuolaikiškų kultūros projektų su kitokio pobūdžio įstaigomis ar organizacijomis vykdymas (kūrybinių partnerysčių projektai). Šiuo metu projektai vykdomi su kultūrinio pobūdžio organizacijomis. Ne mažiau kaip 2 projektai per strateginį laikotarpį.    
Kvalifikuotų kultūros ir meno specialistų pritraukimas 2017 m. PKLC įdarbintas 1 naujas, kvalifikuotas kultūros ir meno srities specialistas nuolatiniam darbui, 1 – pagal terminuotą sutartį. Pritraukti ne mažiau kaip 2 nauji kvalifikuoti specialistai per strateginį laikotarpį (neįskaitant 2 jau įdarbintų specialistų);    
Metinis darbuotojo profesinės veiklos vertinimas ir įsivertinimas Nėra vykdomi metiniai pokalbiai. Metiniai darbuotojo veiklos vertinimo/įsivertinimo pokalbiai vykdomi ne  mažiau kaip 1 kartą per metus.    
1.2. Esamos kultūros sektoriaus situacijos plėtojimas, kultūros paslaugų, atitinkančių vietos gyventojų ir svečių poreikius, kūrimas. Tradicinių mėgėjų meno renginių patrauklumo didinimas, kad jie atitiktų žiūrovų lūkesčius. Dalis tradicinių mėgėjų meno renginių nesulaukia žiūrovų dėmesio, pasirodymus stebi – patys atlikėjai. Žiūrovų skaičiaus augimas tradiciniuose mėgėjų meno renginiuose ne mažiau kaip 10 proc. per metus    
Profesionalaus meno atlikėjų, koncertinių įstaigų komercinių renginių repertuaro sudarymas atsižvelgiant į įvairias tikslines grupes. Sudarant profesionalaus meno atlikėjų/koncertinių įstaigų komercinių renginių repertuarą, segmentų analizė nebuvo vykdoma. Kultūrinių paslaugų vartotojai suskirstyti į segmentus. Organizuojamas ne mažiau kaip 1 renginys per mėnesį kiekvienam segmentui.    
Žiūrovų skaičiaus augimas profesionaliojo meno atlikėjų renginiuose. Dalis komercinio pobūdžio renginių neįvykdavo dėl per mažo žiūrovų skaičiaus. Žmonių, apsilankiusių profesionalaus meno renginiuose skaičiaus augimas ne mažiau 10 proc. per metus.    
Parengtų integruotų meninių programų, grįstų dviejų ir daugiau kolektyvų tarpusavio bendradarbiavimu, skaičius. Mėgėjų meno kolektyvai vengia bendradarbiauti su kitais kolektyvais (ypač kito žanro). Kiekvienas kolektyvas sukurs bent vieną programą/projektą bendradarbiaudamas su kitu, skirtingo pobūdžio (žanro) PKLC ar kitų įstaigų kolektyvu per strateginį laikotarpį.    
Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičiaus augimas PKLC mėgėjų meno kolektyvų veikloje vidutiniškai dalyvauja 18,8 dalyvio 1000 gyventojų PKLC mėgėjų meno kolektyvų veikloje vidutiniškai dalyvauja 23 dalyviai 1 000 gyventojų.    
1.3. Sąlygų naujoms kultūrinių veiklų iniciatyvoms reikštis sudarymas. Dieninės stovyklos, skirtos 6–10 metų vaikams organizavimas 2017 m. organizuotos pilotinės 5 dienų trukmės kūrybinės dirbtuvės (savo pobūdžiu panašios į dieninė stovyklą) 6–10 metų vaikams. Dalyvavo 21 vaikas. Organizuoti ne mažiau kaip vieną stovykla per metus, kurioje dalyvautų bent 25 vaikai.    
Sukurtos ir nuolat veikia edukacinės kultūros srities programos, suderintos su bendrojo ugdymo programomis. PKLC nėra suderintų su bendrojo ugdymo programomis edukacinių-kultūrinių veiklų (programų); Sukurtos ne mažiau kaip 3 edukacinės kultūros srities programos, suderintos su bendrojo ugdymo programomis.

 

Edukacinių programų kūrime ir vykdyme dalyvauja ne mažiau kaip 50 proc. PKLC kultūros ir meno darbuotojų. 

   
Edukacinė programos suaugusiems sukūrimas ir vykdymas. PKLC nėra nuolat bent kurį laiką veikiančios edukacinės programos Ne mažiau kaip 1 edukacinė programa per metus.    
Sukurtų ir įgyvendintų tęstinių etninės kultūros edukacinių programų/projektų šeimoms, auginančioms vaikus, skaičius. Nėra Organizuoti ne mažiau vieną užsiėmimų ciklą per metus.    
Organizuoti susitikimai su įdomiais, žymiais, žmonėmis. Susitikimai su įdomiais žmonėmis – organizuojami atsitiktinai. Nėra susitikimų su žymiais žmonėmis planavimo. Ne mažiau kaip 1 kartą per ketvirtį įvyks susitikimas su įdomiais žmonėmis, patraukliomis asmenybėmis.    
Specializuotų, unikalių kultūrinių renginių, išskiriančių Prienų rajoną iš kitų Lietuvos miestų ir rajonų kūrimas.

 

PKLC neorganizuoja išskirtinio renginio, išskiriančio Prienų rajoną iš kitų Lietuvos miestų Organizuojamas išskirtinis, specializuotas kultūrinis renginys, išskiriantis Prienų kraštą iš kitų Lietuvos miestų ir rajonų (apklausų metu renginį su Prienais  tapatina ne mažiau kaip 80 proc. respondentų),

 

Renginio dalyvių skaičius ne mažiau kaip 2000.

   
Suorganizuotų šokių vakarų skaičius (naktišokių) ir gyvos muzikos šokių vakarų) PKLC neorganizuoja nei tautinės muzikos šokių vakarų (naktišokių), nei gyvos muzikos šokių vakarų. Suorganizuoti ne mažiau kaip vienas per ketvirtį šokių vakaras (neišskiriant atskirai pagal žanrą ar tikslinę grupę).    
Suorganizuotų kino vakarų skaičius. Organizuojami pavieniai kino vakarai. Nėra reguliarumo. Ne mažiau kaip 1 kino vakaras per mėnesį PKLC, ne mažiau kaip 2 kartai per metus Laisvalaikio salėse.    
  Interaktyvių kūrybinių sprendimų diegimas renginiuose. Nebuvo techninių galimybių organizuoti interaktyvius sprendimus renginiuose, kurių pagalba renginio lankytojai galėtų tapti aktyviais renginio dalyviais Interaktyvūs sprendimai naudojami ne mažiau kaip 1 kartą per metus.     
ES finansinės paramos panaudojimas 2014–2020 m. laikotarpiu kultūros projektų įgyvendinimui Nėra rengta nei viena paraiška Parengti ir patekti ne mažiau kaip 1 paraišką per strateginį laikotarpį.    

 2 TIKSLAS: Sukurti patrauklias ir saugias kultūrinės veiklos bei poilsio sąlygas.

UŽDAVINIAI PAŽANGOS RODIKLIAI PASIEKIMŲ LYGIS
Pradinis

2017 m.

Planuojamas

2020 m.

Pasiektas per paskutinį matavimą
Per tarpinį matavimą 2019 m. Per galutinį matavimą 2020 m.
2.1. Palankių sąlygų kūrybinei veiklai, laisvalaikiui ir saviraiškai sukūrimas Kūrybinės erdvės PKLC darbuotojams įrengimas Nėra erdvės, kuri skatintų kurti, diskutuoti Sukurta ne mažiau kaip viena kūrybai palanki erdvė.    
PKLC parodų salės estetiškos išvaizdos, derančių prie interjero, apsauginių durų įrengimas. Parodų salėje nėra apsauginių durų. Įrengtos estetiškos išvaizdos durys.    
Patalpų kultūrinei veiklai pritaikymas Išlaužo kultūrinio aptarnavimo zonoje Gautos patalpos. Būklė gera. Nėra baldų. Patalpos ir baldai pakankami kultūrinei veiklai vykdyti (darbuotojos vertinimas)    
Patalpų kultūrinei veiklai pritaikymas Pakuonio kultūrinio aptarnavimo zonoje Gautos patalpos. Reikalingas remontas ir baldai. Suremontuotos patalpos, aprūpintos reikiamais baldais.    
Patalpų kultūrinei veiklai pritaikymas Naujosios Ūtos kultūrinio aptarnavimo zonoje. Patalpos yra. Reikalingas remontas darbo kabinete. Suremontuotos ir pritaikytos darbuotojo veiklai patalpos.    
Erdvių pritaikymas parodoms laisvalaikio salėse. Parodų įrangos nėra ne vienoje laisvalaikio salėje. Įsigyta ir sumontuota įranga ne mažiau kaip 3 laisvalaikio salėse.    
Tautinių kostiumų atnaujinimas, rekvizito, muzikos instrumentų. Laisvalaikio salių mėgėjų meno kolektyvų vadovų bei narių tautiniai kostiumai seni ir susidėvėję. Įsigyti autentiški tautiniai kostiumai kiekvienam folkloro kolektyvo vadovui per strateginį laikotarpį.

 

Atnaujinti 30 proc. tautinių kostiumų per strateginį laikotarpį.

   
Teatrinio rekvizito įsigijimas 2018 m. Lietuvos dainų šventei Reikalingo rekvizito nėra Skrybėlės – 30 vnt.

Vinys (dekoratyvinės) – 2 vnt.

Pagaminta kolektyvo Vėliava – 1 vnt.

   
2.2. Naujų, originalių viešųjų kultūrinių erdvių įkūrimas ir pritaikymas renginių ir laisvalaikio užimtumo organizavimui. PKLC vidinio kiemelio atnaujinimas ir pritaikymas kultūrinei veiklai Kiemelis nepatenkinamos būklės Įrengtas, kultūrinei veiklai pritaikytas vidinis kiemelis.    
Atviros jaunimo erdvės įrengimas. Prienuose nėra atviros erdvės jaunimui Pakeisti įstaigos nuostatai, sudarant prielaidas atviros jaunimo erdvės veikimui.

 

Surastos ir jaunimo veiklai pritaikytos patalpos.

   
Renginių netradicinėse erdvėse organizavimas Nebuvo vykdoma apskaita. Suorganizuoti ne mažiau kaip 1 renginį netradicinėse erdvėse per metus PKLC, ir ne mažiau kaip 1 renginį per strateginį laikotarpį kiekvienoje laisvalaikio salėje.    
3. PKLC darbuotojų ir lankytojų saugumo užtikrinimas Kilnojamos garso aparatūros komplekto, pritaikyto lauko renginiams įsigijimas. PKLC neturi kilnojamo garso aparatūros komplekto, pritaikyto veikti lauko sąlygomis. Įsigytas 1 garso aparatūros komplektas, pritaikytas veikti lauko sąlygomis.    
Priešgaisrinės saugos reikalavimų išpildymas PKLC pastate Neišpildytų reikalavimų skaičius – 15 pozicijų. Priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų nėra.    
Stebėjimo kamerų PKLC pastato išorėje įrengimas. Stebėjimo kameros yra PKLC pastato viduje bei viena – išorėje.

 

Esamos kameros nėra įteisintos.

Įrengtos ne mažiau kaip 5 kameros PKLC pastato išorinėms sienoms ir prieigoms stebėti.

 

Vaizdo stebėjimas kameros įteisintas pagal galiojančius teisės aktus.

   

 

 1. TIKSLAS. Vykdyti kryptingą veiklą, siekiant PKLC viešųjų ryšių stiprinimo, įvaizdžio gerinimo ir reklamos priemonių efektyvumo.
UŽDAVINIAI PAŽANGOS RODIKLIAI PASIEKIMŲ LYGIS
Pradinis

2017 m.

Planuojamas

2020 m.

Pasiektas per paskutinį matavimą
Per tarpinį matavimą 2019 m. Per galutinį matavimą 2020 m.
3.1. Socialinių partnerių įtraukimas, siekiant geresnio PKLC įvaizdžio ir vaidmens vietos bendruomenėje didėjimo Kolegialios, patariamąjį balsą turinčios, institucijos – Kultūros centro tarybos – steigimas ir įgalinimas. Nėra kultūros tarybos Pakeisti PKLC nuostatai. Įkurta PKLC taryba.

 

Ne mažiau kaip vieną kartą per metus PKLC tarybos atstovai kviečiami į susirinkimą dėl kultūrinių paslaugų kokybės vertinimo ir tolesnių veiklos gairių nustatymo.

 

Įgyvendinamas ne mažiau kaip 50 proc. PKLC tarybos teikiamų rekomendacijų.

   
Kompleksinių kultūros paslaugų pasiūlos organizavimas, įtraukiant socialinius partnerius. Nėra kompleksinių paslaugų pasiūlos. Sukurtas ne mažiau kaip 1 patrauklus kompleksinių paslaugų paketas per strateginį laikotarpį.

 

Įtraukti ne mažiau kaip 2 socialiniai partneriai.

   
Užmegzti ilgalaikės partnerystės santykiai su koncertinėmis įstaigomis Nėra sudarytų partnerystės sutarčių. Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius – ne mažiau kaip 2 per strateginį laikotarpį.    
2. Kultūrinio gyvenimo populiarinimas ir skatinimas, viešųjų ryšių plėtra. Rinkodaros specialisto pareigybės įkūrimas PKLC nėra rinkodaros specialisto Įkurta rinkodaros specialisto pareigybė, įdarbintas specialistas (0,5 et.)      
Atliktas naudojamų reklamos priemonių efektyvumo tyrimas. Identifikuotos skirtingoms tikslinėms grupėms skirtos paveikiausios reklamos priemonės Nėra patikimų duomenų apie tai, kokiais viešinimo kanalais pasiekiamos tikslinės auditorijos.

 

Kultūrinės paslaugos reklamuojamos neatsižvelgiant į skirtingus segmentus

Išskirtos pagrindinės kultūros paslaugų vartotojų tikslinės grupės (3–5) ir nustatyti paveikiausi komunikacijos su kiekviena iš jų kanalai.    
Įrengtų priemonių/taškų kintamos reklamos transliavimui skaičius Nėra. Įrengtas kintamo vaizdo ekranas ant PKLC priekinio fasado sienos.

 

Įrengtas TV ekranas didžiajame foje

   
Įrengtų stacionarių reklaminių stendų skaičius prie PKLC pastatų Nėra Ne mažiau kaip 3 stendai per strateginio plano įgyvendinimo laikotarpį.    
PKLC viešųjų ryšių ir įvaizdžio gerinimo programos parengimas ir įgyvendinimas. PKLC įvaizdžio gerinimas nėra koordinuojamas ir sistemingas. PKLC įvaizdis ne mažiau kaip 90 proc. respondentų apklausų metu bus vertinamas teigiamai.    
PKLC naujienlaikraščio, informacinio leidinio ar mėnesio/ketvirčio renginių repertuaro leidyba. Šiuo metu PKLC tokio pobūdžio leidinio nėra. Išleidžiama ne mažiau kaip vienas leidinys per mėnesį.    
PKLC teikiamų paslaugų pristatymas renginiuose Nėra praktikos PKLC paslaugas pristatinėti renginių metu Ne mažiau kaip 1 PKLC teikiamų paslaugų pristatymas per ketvirtį.    
PKLC kabinetų ir kultūrinių patalpų užrašų gamyba, vizualinė komunikacija apie PKLC vertybes ir viziją. Šiuo metu nėra Sukurti ir pakabinti šiuolaikiški užrašai. Sukurta erdvė, kurioje vizualiai pristatomos PKLC vertybės ir vizija.    
3.3. Prienų rajono kultūrinio gyvenimo populiarinimas ir skatinimas Socialinio tinklo Facebook Prienų kultūros ir laisvalaikio centro, laisvalaikio salių, mėgėjų meno kolektyvų profilių (puslapių) sekėjų skaičiaus didinimas

 

PKLC socialinio tinklo Facebook sekėjų skaičius:

– PKLC profilio – 1139

– Moterų vokalinio ansamblio „Pienė“ profilio – 123

– Liaudiškų šokių ansamblio „Vajaunas“ – 61;

– Šokių studijos „Solo“ – 194;

– Šokių kolektyvo „Trapukas“ – 1740

– Vaikų šokių kolektyvų „Pipiras“ ir „Pliauškutis“ – 3;

Laisvalaikio salių darbuotojos naudoja asmenines paskyras, kiti kolektyvai  – profilių nesusikūrę.

Profilį socialiniame tinkle Facebook turi ne mažiau kaip 90 proc. mėgėjų meno kolektyvų.

 

Mėgėjų meno kolektyvų profiliuose parašoma ne mažiau kaip 12 žinučių/fotoreportažų per metus.

 

PKLC profilio sekėjų skaičius ne mažiau kaip 2000.

   
PKLC interneto svetainės atnaujinimas ir interneto rinkodaros įrankių naudojimas. Internetinė svetainė nepatraukli, technologiškai pasenusi, neatitinka LR teisės aktų ir šiuolaikinio vartotojo reikalavimų. Sukurta nauja interneto svetainė, palankiai vertinama ne mažiau kaip 90 proc. vartotojų (apklausa), atitinka LR teisės aktų reikalavimus.    
Atsiskaitymo kasoje negrynaisiais pinigais galimybių sukūrimas Šiuo metu PKLC kasoje nėra galimybės bilietus perkantiems vartotojams atsiskaityti banko kortele. Sukurta galimybė atsiskaityti banko kortelėmis.    
Modernių sprendimų pritaikymas pristatant kultūros renginius, mėgėjų meno kolektyvų veiklą visuomenei. Kultūros renginiai, kolektyvai pristatomi skelbimų pagalba, garsinėmis reklamomis mieste. Ne mažiau kaip 2 proc.  renginių per metus pristatomi naujomis, moderniomis formomis.

 

Ne mažiau kaip 1 kartą per strateginį laikotarpį mėgėjų meno kolektyvas pristatomas moderniomis formomis.

   
Įvykusių kultūros renginių ataskaitų viešinimas/ platinimas internetinėje erdvėje. Nėra viešinimo ataskaitų statistikos. Facebook socialiniame tinkle publikuotų

ataskaitų peržiūrų skaičiaus augimas ne mažiau kaip 10 proc. per metus.

   
Savanoriškos veiklos kultūros sektoriuje skatinimas Per metus PKLC savanoriauja iki 20 savanorių. Savanorių, dalyvaujančių kultūrinėje veikloje, skaičius per metus – ne mažiau kaip 50 per metus.    

III. IŠTEKLIŲ PASKIRSTYMAS

TIKSLAI Ištekliai 2017 m. Ištekliai 2018 m. Ištekliai 2020 m.
Finansinės lėšos ir (arba) jų šaltiniai Galimi papildomi šaltiniai Intelektualiniai ištekliai (turimi ir įgytini) Finansinės lėšos ir (arba) jų šaltiniai Galimi papildomi šaltiniai

 

Intelektualiniai ištekliai (turimi ir įgytini) Finansinės lėšos ir (arba) jų šaltiniai Galimi papildomi šaltiniai Intelektualiniai ištekliai (turimi ir įgytini)
1. Sudaryti sąlygas žmogaus kūrybinei raiškai ir visapusiškai asmenybės raidai, plėtoti kultūrinės veiklos pasirinkimo galimybes vietos gyventojams bei atvykstantiems svečiams ir turistams. Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Specialiosios programos lėšos

2 proc. lėšos.

 

 Projektų lėšos

 

Privačių rėmėjų lėšos

PKLC darbuotojų ir partnerių veikla Lėšos iš savivaldybės biudžeto

 

Specialiųjų programų lėšos

2 proc. lėšos.

 

 Projektų lėšos

 

Privačių rėmėjų lėšos

PKLC darbuotojų ir partnerių žinios, gebėjimai ir kompetencijos Lėšos iš savivaldybės biudžeto

 

Specialiųjų programų lėšos

2 proc. lėšos.

 

 Projektų lėšos

 

Privačių rėmėjų lėšos

PKLC darbuotojų ir partnerių žinios, gebėjimai ir kompetencijos
2. Sukurti patrauklias ir saugias kultūrinės veiklos bei poilsio sąlygas: Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Specialiosios programos lėšos

2 proc. lėšos.

 

Projektų lėšos

 

Privačių rėmėjų lėšos

PKLC darbuotojų ir partnerių veikla Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Specialiosios programos lėšos

2 proc. lėšos.

 

Projektų lėšos

 

Privačių rėmėjų lėšos

PKLC darbuotojų ir partnerių veikla Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Specialiosios programos lėšos

2 proc. lėšos.

 

Projektų lėšos

 

Privačių rėmėjų lėšos

PKLC darbuotojų ir partnerių veikla
3 Vykdyti kryptingą veiklą, siekiant PKLC viešųjų ryšių stiprinimo, įvaizdžio gerinimo ir reklamos priemonių efektyvumo Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Specialiosios programos lėšos

2 proc. lėšos.

 

Projektų lėšos

 

Privačių rėmėjų lėšos

 

Partnerių turimi resursai

PKLC darbuotojų ir partnerių veikla Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Specialiosios programos lėšos

2 proc. lėšos.

 

Projektų lėšos

 

Privačių rėmėjų lėšos

 

Partnerių turimi resursai

PKLC darbuotojų ir partnerių veikla Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Specialiosios programos lėšos

2 proc. lėšos.

 

Projektų lėšos

 

Privačių rėmėjų lėšos

 

Partnerių turimi resursai

PKLC darbuotojų ir partnerių veikla

 

IV. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

 

 1. Strateginio plano įgyvendinimo stebėseną ir tarpinį bei galutinį vertinimus atlieka PKLC strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos darbo grupė, kurios sudėtį įsakymu tvirtina PKLC direktorius. Tarpinės stebėsenos rezultatai pristatomi visuotiniame darbuotojų posėdyje bei Prienų rajono savivaldybės tarybai, galutinis plano įgyvendinimas – visai PKLC bendruomenei.