Naujienos

Valdomo Nekilnojamojo Turto – Patalpų (49,99 Kv. M), Esančių Vytauto G. 35, Prienų M., Viešo Elektroninio Nuomos Konkurso Sąlygos

By 2024-06-0610 birželio, 2024No Comments

PATVIRTINTA

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro

materialiojo turto nuomos komisijos

2024 m. birželio  6 d.

protokolu Nr. (2.35)-KP-01

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO – PATALPŲ (49,99 KV. M), ESANČIŲ VYTAUTO G. 35, PRIENŲ M., VIEŠO ELEKTRONINIO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prienų kultūros ir laisvalaikio centras (toliau – Nuomotojas), Vytauto g. 35, Prienų m., juridinio asmens kodas 288742590, išnuomoja Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patikėjimo teise valdomas negyvenamąsias patalpas (49,99 kv. m), esančias Vytauto g. 35, Prienų m.

Turtas išnuomojamas šioms veikloms vykdyti: kūrybinei, meninei, pramogų organizavimo, kitai kultūros, švietimo veiklai ir (ar) prekybai, susijusiai su meno kūriniais, suvenyrais, knygomis.

  • Elektroninį nuomos konkursą organizuoja Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus 2024 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. (2.1) – P1-V51 ,,Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro materialiojo turto viešo nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ sudaryta nuolatinė viešo nuomos konkurso komisija.

            3. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys.

            4. Elektroninis nuomos konkursas (toliau – E. konkursas) skelbiamas viešai specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt, Prienų rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.prienai.lt, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro interneto svetainėje www.prienaikc.lt ir vienoje vietinėje visuomenės informavimo priemonėje.

            5. Su nuomininku bus sudaroma Savivaldybės turto nuomos sutartis (toliau – Sutartis), kurios forma patvirtinta Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-115 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

II. NUOMOS SĄLYGOS

6. Išnuomojama Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Prienų kultūros ir laisvalaikio patikėjimo teise valdomos patalpos, kurių indeksai: 1-13, plotas 32,61 kv. m; 1-14, plotas 6,58 kv. m, ir dalis bendrojo naudojimo patalpų: 3 kv. m patalpos, kurios indeksas 1-5, plotas 112,70 kv. m; 4,16 kv. m patalpos, kurios indeksas 1-15, plotas 12,47 kv. m; 3,64 kv. m patalpos, kurios indeksas 1-16, plotas 10,93 kv. m, iš viso 49,99 kv. m (nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje pastatas pažymėtas 1C2p, unik. Nr. 6999-2001-8010, reg. Nr. 44/13026970), esančios Vytauto g. 35, Prienų m.

            7. Pradinė nuomos kaina per mėnesį – 49,99 Eur per mėnesį.

8. Nuomos terminas – 5 metai (su galimybe pratęsti 5 metams).

9. Turtas išnuomojamas šioms veikloms vykdyti: kūrybinei, meninei, pramogų organizavimo, kitai kultūros, švietimo veiklai ir (ar) prekybai, susijusiai su meno kūriniais, suvenyrais, knygomis.

10. Nuompinigiai, mokami Sutartyje nustatytu laiku, pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

III. REGISTRACIJA Į ELEKTRONINĮ NUOMOS KONKURSĄ

            11. Konkurso dalyvis privalo iki dokumentų pateikimo sumokėti pradinį įnašą – 149,97 Eur lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (49,99 Eur x 3 mėn. = 149,97 Eur) ir dalyvio registracijos mokestį 30 Eur.

            12. Įstaigos sąskaitoje, kurioje turi būti. sumokėtas pradinis įnašas ir dalyvio mokestis rekvizitai: Prienų kultūros laisvalaikio centras, atsiskaitomoji sąskaita LT247300010153389507

13. Apžiūros datą ir laiką būtina suderinti (iki aukciono dalyvių registravimosi dienos) iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis: Romas Šyvokas, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro ūkvedys mob. tel. +370 686 23 106, el. p. romaslt22@gmail.com . Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Remigijų Buroką, tel. +370 685 31 581, el. p. remigijus.burokas@prienaikc.lt

            14. E. konkursas vykdomas šiose sąlygose nurodyta tvarka:

14.1. Dalyvis ketinantis dalyvauti e. konkurse, privalo užsiregistruoti į e. konkursą e-varžytynių sistemoje www.evarzytynes.lt. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į e. konkursą, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir pradinį įnašą.

14.2. E. konkurse ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į e. konkursą, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:

14.2.1. juridinių asmenų registro aktualios redakcijos išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, patvirtintą kopiją;

14.2.2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, patvirtintą kopiją;

14.2.3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo e. konkurse, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą dėl dalyvavimo e. konkurse turi priimti valdymo organas, patvirtintą kopiją;

14.2.4. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų patvirtintas kopijas;

14.2.5. rašytinio susitarimo, dėl ketinimo nuomos teisėmis kartu įsigyti išnuomojamas patalpas,  patvirtintas kopijas, jeigu e. konkurse ketina dalyvauti keli asmenys arba asmenų grupė;

14.2.6. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad e. konkurso dalyvio veikla atitinka nurodytą (as) veiklą (as), kuriai išnuomojamos patalpos;

14.2.7. dokumentų kopijas, patvirtinančias apie sumokėtą dalyvio registracijos mokestį ir pradinį įnašą, nurodytas 11 punkte;

14.2.8. kitus e. konkurso sąlygose nurodytus dokumentus ar informaciją.

14.3. E. konkurse ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į e. konkursą, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas:

14.3.1. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų patvirtintas kopijas;

14.3.2. rašytinio susitarimo, dėl ketinimo nuomos teisėmis kartu įsigyti išnuomojamas patalpas, patvirtintas kopijas, jeigu e. konkurse ketina dalyvauti keli asmenys arba asmenų grupė;

14.3.3. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad e. konkurso dalyvio veikla atitinka nurodytą (as) veiklą (as), kuriai išnuomojamos patalpos;

14.4.4. dokumentų kopijas patvirtinančias apie sumokėtą dalyvio registracijos mokestį ir pradinį įnašą nurodytus 11 punkte;

14.3.5. kitus e. konkurso sąlygose nurodytus dokumentus ar informaciją.

            15. E. konkurso dalyviu laikomas asmuo, kuris iki skelbime nurodyto termino pabaigos yra pateikęs visus reikalaujamus dokumentus ir informaciją, kurių tinkamumą Prienų rajono savivaldybės administracijos atsakingas darbuotojas (jeigu savivaldybė talpins skelbimą RC platformoje, čia dėl to, kaip matėte, kad jums nėra suteikta galimybė pridėti nekilnojamojo turto objektą)(toliau – Konkurso vykdytojas), į 11 punkte nurodytą sąskaitą yra sumokėjęs registracijos mokestį ir pradinį įnašą ir kuris yra gavęs pranešimą apie patvirtintą jo registraciją į e. konkursą. Konkurso vykdytojas nustatęs, kad e. konkurso dalyvis pateikė netikslius, neišsamius dokumentus ar duomenis ar jų trūksta, gali paprašyti dalyvį tokius dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per Konkurso vykdytojo nustatytą protingą terminą. Asmuo, nepateikęs reikalaujamų dokumentų ir informacijos arba pateikęs netinkamus dokumentus ir informaciją, nesumokėję registracijos mokesčio ir (arba) pradinio įnašo, gauna pranešimą apie nepatvirtintą registraciją į e. konkursą.

16. E. konkurso dalyvio registravimo mokestis dalyviams negrąžinamas, išskyrus Aprašo 18 punkte nurodytus atvejus ir neįskaitomas į nuompinigius.

17. Pradinis įnašas e. konkurso dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, e. konkurse nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems pradinį įnašą, bet neįregistruotiems e. konkurso dalyviais, taip pat Aprašo 18 punkte nurodytais atvejais, grąžinamas per 5 darbo dienas.

18. Jeigu asmeniui registruojantis į viešą Nuomos konkursą pasibaigė Nuomos konkurso registracijos laikas, tolesni registravimo veiksmai negalimi. Jeigu asmuo į viešo Nuomos konkurso organizatoriaus sąskaitą (-as) pervedė dalyvio pradinį įnašą ir dalyvio registravimo mokestį, bet nespėjo užbaigti registracijos į Nuomos konkursą, jis Nuomos konkurso organizatoriui turi pateikti prašymą, kuriame būtų nurodytas sąskaitos, į kurią reikia grąžinti dalyvio pradinį įnašą ir dalyvio registravimo mokestį numeris. Šiuo atveju dalyvio pradinis įnašas ir dalyvio registravimo mokestis  grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

18. E. konkurso laimėtoju pripažįstamas e. konkurso dalyvis, iki e. konkurso pabaigos pasiūlęs didžiausią nuompinigių dydį (Eur/mėn. be PVM).

21. E. konkurso Organizatorius bet kuriuo metu iki Sutarties sudarymo turi teisę nutraukti e. konkursą, jeigu:

21.1. atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą;

21.2. paskelbus konkursą paaiškėja, kad valstybės turto nuoma negalima.

22. Konkurso dalyviai apie sprendimą nutraukti konkurso procedūras informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai), ir pradinis įnašas jiems grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti konkursą priėmimo.

23. Prienų kultūros ir laisvalaikio centras neatlygina Dalyviui jokių išlaidų, susijusių su dokumentų dalyvauti e. konkurse parengimu ir pateikimu, taip pat išlaidų, susijusių su: 1) dokumentų kopijavimu, spausdinimu, pašto ar kurjerių pašto paslaugomis; 2) komandiruotėmis ir susirinkimais, transportu, apgyvendinimu, atlyginimais, mokesčiais advokatams, dokumentų tvarkymu ir valstybiniais mokesčiais, taip pat kitomis išlaidomis, susijusiomis su dalyvavimu e. konkurse. Taip pat neatlygina e. konkurse dalyvaujančių Dalyvių nuostolių ar netekimų, jei e. konkurso rezultatai Dalyvių ar bet kokių kitų trečiųjų asmenų iniciatyva būtų ginčijami, panaikinti, pripažįstami negaliojančiais bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

24. Dalyvis registruodamasis į e. konkursą e-varžytynių sistemoje patvirtina, jog yra įsivertinęs  patalpų techninę būklę ir visas kitas Nuomos sąlygose nurodytas sąlygas. Dalyvis patvirtina, jog šias e. konkurso sąlygas atidžiai perskaitė ir su jomis sutinka, taip pat patvirtina, jog jo e-varžytynių sistemoje pateikta informacija ir duomenys yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam Sutarties įvykdymui.

25. Informacija apie patalpų apžiūros laiką (asmens atsakingo už Nuomos objekto apžiūrą kontaktiniai duomenys), e. konkurso Dalyvių registracijos terminą (pradžios ir pabaigos datos ir terminai), e. konkurso pradžios ir pabaigos data ir laikas bei kitos Nuomos objekto nuomos sąlygas skelbiamos Skelbime.

IV. SPECIALIOSIOS NUOMOS OBJEKTO NUOMOS SĄLYGOS

26. Nuomos objektas yra išnuomojamas esamos būklės: pagerinimus/ pritaikymus/ pertvarkymus pagal savo veiklos poreikius bei kapitalinio remonto / rekonstravimo darbus, Nuomininkas atliks savo lėšomis ir tik gavęs rašytinį Nuomotojo sutikimą.

27. Nuomininko lėšos, panaudotos šių Nuomos sąlygų 26 punkte nurodytiems darbams atlikti, į Nuomos mokestį neįskaitomos ir Nuomininkas neturės teisės į šių išlaidų atlyginimą. Nuomininkui, pagerinusiam turtą, išlaidos taip pat nebus atlyginamos. Tuo atveju, jeigu patalpas pagerinimus/ pritaikymus/ pertvarkymus pagal savo veiklos poreikius bei Nuomos objekto kapitalinio remonto / rekonstravimo darbus bus galima pašalinti iš Nuomos objekto nepadarant jam žalos ir nebloginant objekto būklės, Nuomininkas turės teisę ir pareigą savo sąskaita ir rizika pašalinti juos iki Nuomos termino pabaigos, atstatant pradinę patalpų būklę. Nuomininkas atsakys už bet kokią Nuomininko atliktų darbų, įskaitant bet neapsiribojant pagerinimo, pritaikymo/pertvarkymo, paprastojo remonto darbų, ir pan. žalą, padarytą patalpoms ir (ar) kitam turtui, įskaitant atsitiktinę žalą, ir privalės nedelsiant apie tai pranešti Nuomotojui.

28. Nuomininkas privalės turėti ir Nuomotojui paprašius pateikti visus pagal teisės aktų reikalavimus jo nuomojamoje patalpose vykdomai veiklai reikalingus Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisės aktų nustatytus dokumentus ir užtikrinti, kad jo nuomojamoje opatalpoje vykdoma veikla atitiktų teisės aktus reglamentuojančius tokią veiklą. Už šiame punkte nurodytų reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais bus atsakingas Nuomininkas.

29. Nuomininkas įsipareigos laikytis: saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, gaisrinės saugos, techninių ir kitų reikalavimų susijusių su jo vykdoma veikla nuomojamoje patalpoje. Už šiame punkte nurodytų reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais bus atsakingas Nuomininkas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Nuomos konkursas baigiamas skelbime nurodytu laiku. Jeigu iki Nuomos konkurso pabaigos yra gautas bent vienas nuomos kainos pasiūlymas, Nuomos konkursas pratęsiamas papildomam penkių minučių ir nulio sekundžių terminui, kurio metu dalyviai gali siūlyti nuomos kainą. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių ir nulio sekundžių terminą gauto nuomos kainos pasiūlymo Nuomos konkursas pakartotinai pratęsiamas penkių minučių ir nulio sekundžių terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo nuomos kainos pasiūlymo gavimo momento. Pratęstas Nuomos konkursas užbaigiamas, jeigu per penkias minutes ir nulį sekundžių po paskutinio kainos pasiūlymo negaunamas kitas didesnės nuomos kainos pasiūlymas.

31. Nuomos konkursą laimėjusio dalyvio sumokėtas dalyvio pradinis įnašas įskaitomas į turto nuomos kainą.

32. Nuomos konkurso laimėtojas privalo per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Nuomos konkurso laimėtojo paskelbimo dienos pasirašyti turto nuomos sutartį.

33. Jeigu Nuomos konkurso laimėtojas per Aprašo 32 punkte nurodytą 30 (trisdešimt) darbo dienų terminą atsisako sudaryti, neatvyksta sutartu laiku sudaryti arba nesudaro turto nuomos sutarties (išskyrus atvejį, kai turto nuomos sutartis negali būti sudaroma dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo šalių, o priklauso nuo institucijų ir / ar pareigūnų, kurie privalo išduoti pažymas ir/ ar kitus dokumentus, kurie yra privalomi įstatymų nustatyta tvarka tinkamai įforminti), laikoma, kad jis atsisako išsinuomoti turtą, netenka teisės dalyvauti to paties turto Nuomos konkurse, dalyvio pradinis įnašas Nuomos konkurso laimėtojui negrąžinamas ir laikomas laimėtojo bauda, padengianti minimalius nuomos konkurso organizatoriaus nuostolius, Nuomos konkursas laikomas neįvykusiu

_______________